FRED (Den Haag): Open tot 21:00 uur
CENTRUM (Den Haag): Open tot 18:00 uur
DELFT: Open tot 18:00 uur
MALL: Open tot 20:00 uur
GOUDA: Open tot 18:00 uur

Paagman B.V. en Paagman Centrum B.V. - Algemene Voorwaarden


I Algemeen
Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Paagman: Paagman B.V. en Paagman Centrum B.V., tevens handelende onder de namen: Paagman, Paagman Den Haag, Paagman Boekhandel, Boekhandel Paagman, Paagman Muziek & DVD, Paagman Kantoorinrichting, Paagman Projectinrichting, Paagman Kantoorbenodigdheden, Paagman Klantenservice, Paagman Telefonische Verkoop, Kicking Horse Café, Verwijs; tevens onder meer handelende onder de (internetdomein)namen paagmail, paagman.nl, paagman.eu, paagman.com, paagmantv.nl en hieraan gekoppelde domeinen en websites; alsmede handelende onder de namen verhuurder of opdrachtnemer.

Opdrachtgever: Een natuurlijke- of rechtspersoon, waarmee Paagman een overeenkomst sluit of heeft gesloten. In overeenkomsten voor het gebruik van producten voor een beperkte gebruiksduur kan opdrachtgever tevens worden aangeduid als huurder. Indien met opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Paagman gesloten overeenkomst(en).

Dienstverlening: Het verrichten van diensten (anders dan het leveren van zaken), waaronder begrepen maar niet beperkt tot: het verlenen van organisatieadviezen, het verlenen van automatiseringsadviezen, het doen van toepasbaarheidonderzoeken, (kantoor)inrichtingsadviezen, apparatuurselectie, advisering en assistentie bij het ontwikkelen van programmatuur, cateringactiviteiten, alsmede opleidingen en trainingen.   

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit en zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten – huur van schoolboeken daaronder begrepen - en overige betrekkingen tussen Paagman en de opdrachtgever met betrekking tot de dienst of het product, tenzij uitdrukkelijk door Paagman anders is aangegeven of schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
2.2 Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere algemene voorwaarden.
2.3 Beroep op een afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts door de opdrachtgever worden gedaan indien de afwijking schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
2.4 Paagman heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds met de klant gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per email bekend gemaakt en treden 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking in werking
2.5 Op alle alle offertes, overeenkomsten en overige betrekkingen tussen Paagman en de opdrachtgever met betrekking tot horeca-activiteiten zijn tevens van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca zoals vastgelegd en gedeponeerd door Koninklijke Horeca Nederland. Daar waar bepalingen uit de Uniforme Voorwaarden Horeca en deze algemene voorwaarden elkaar overlappen, uitsluiten of tegenstrijdig zijn, prevaleren de Uniforme Voorwaarden Horeca.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Door Paagman gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend tenzij anders vermeld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Aanbiedingen en offertes van Paagman zijn geldig tot 14 (veertien) dagen na dagtekening van die offerte of aanbieding, tenzij ofwel partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen, ofwel uit een publicatie van Paagman blijkt dat een andere termijn is bepaald. Na verloop van deze termijn kan door de opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan op de offerte dan wel de aanbieding.
3.3 Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven kunnen door Paagman worden gerelateerd aan de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt. Op aanbiedingen gedaan onder voorwaardelijke bestelwijze kan geen aanspraak worden gemaakt indien opdrachtgever ervoor kiest een andere bestelwijze te hanteren.
3.4 Paagman behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren of betaling of zekerheid vooraf te verlangen.
3.5 Paagman behoudt zich het recht voor om in haar aanbieding voor producten, in afwijking of aanvulling op artikel 12 van deze voorwaarden, het recht op retourname en bedenktijd voor opdrachtgever te beperken of uit te sluiten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Overeenkomsten tussen Paagman en de opdrachtgever komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Paagman. De uitdrukkelijke aanvaarding van Paagman blijkt uit de schriftelijke bevestiging – in welke vorm dan ook - van Paagman, dan wel uit het feit dat Paagman uitvoering geeft aan de overeenkomst.  
4.2 Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst door de opdrachtgever, binden Paagman slechts voorzover zij door Paagman schriftelijk zijn bevestigd.
4.3 Mondelinge overeenkomsten zijn slechts bindend, indien contante betaling is overeengekomen.

Artikel 5 Prijzen en kosten
5.1 Prijzen (en kosten) zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Prijzen zijn exclusief emballage, verzend- en administratiekosten. Emballage, verzend- en administratiekosten worden separaat in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen en toepasselijke kosten worden door Paagman voorafgaand aan uitvoering van de overeenkomst bekend gemaakt.
5.2 Prijzen en kosten gelden voor levering vanuit de winkelvestigingen van Paagman of, ingeval levering op een ander adres wordt overeengekomen, voor levering aan de ingang en op straatniveau van het overeengekomen afleveradres. Indien aflevering niet aan de ingang of op straatniveau dient plaats te vinden, zullen de kosten van verticaal transport in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Levering en leveringstermijnen
6.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering vanuit de winkelvestigingen van Paagman. Als tijdstip van levering geldt bij levering vanuit de winkelvestigingen het moment waarop goederen door of namens opdrachtgever in ontvangst worden genomen, dan wel bij levering aan huis/bedrijf van opdrachtgever het moment waarop de goederen het bedrijfsmagazijn van Paagman verlaten. Als tijdstip van levering van digitale producten geldt het moment van afgifte door Paagman van activeringscodes en/of (digitale) sleutels respectievelijk het moment van het ter beschikking stellen van digitale producten op door Paagman in de overeenkomst gespecificeerde wijze.
6.2 Paagman zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere levertijd is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst voor zover deze niet binnen 30 dagen na bestelling kan worden uitgevoerd, zonder kosten te ontbinden en recht op terugbetaling van het eventuele aankoopbedrag of aanbetaling.    
6.3 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Paagman het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.4 Indien door enige overheidsmaatregel, bekend geworden na het verstrijken van drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal Paagman het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders door de opdrachtgever.

Artikel 7 Installaties en acceptatie
7.1 Paagman zal, uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen, apparatuur (waaronder kantoormachines) en kantoormeubilair bedrijfsklaar installeren of laten installeren. Paagman is daarbij bevoegd gebruik te maken van derden. In andere gevallen zal de opdrachtgever de apparatuur of meubilair zelf uitpakken en installeren.
7.2 Opdrachtgever zal zorgen voor een juiste en tijdige afname en/of een juiste en tijdige uitvoering van alle voorwaarden noodzakelijk voor het plaatsen van de te installeren apparatuur.
7.3 Door Paagman uitgevoerde installatiewerkzaamheden, alsmede het aanbrengen van daartoe noodzakelijke voorzieningen, zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever tegen betaling van de door Paagman gehanteerde tarieven.  
7.4 Alle kosten, die voortvloeien uit het door opdrachtgever niet nakomen van deze verplichtingen in dit artikel, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.5 Onverminderd de bepalingen in dit artikel zal de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico zekerstellen dat:
personeel van Paagman terstond na het bereiken van de plaats van installatie de werkzaamheden kan beginnen en daarmee door kan gaan gedurende normale werktijden en voorts buiten normale werktijden, indien dit door de opdrachtgever noodzakelijk mocht worden geacht, mits opdrachtgever Paagman daarvan tijdig in kennis heeft gesteld;
de toegangswegen tot de plaats van installatie geschikt zijn voor het vereiste transport;
de aangewezen installatieplaats geschikt is voor opslag en installatie.
7.6 De apparatuur en/of het meubilair wordt geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard op de datum van de installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum indien opdrachtgever de apparatuur zelf zal opstellen, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 8 Reclames
8.1 De opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele direct waarneembare tekorten en/of beschadigingen te controleren en kwijting te verlenen. Bij levering vanuit de winkelvestigingen van Paagman verleent opdrachtgever kwijting op het moment dat het geleverde door opdrachtgever wordt meegenomen tot buiten de winkelvestigingen. Indien voor levering een ander adres is overeengekomen zal opdrachtgever kwijting verlenen door middel van fiattering van de afleverbon, factuur en/of het vervoersdocument. Direct waarneembare gebreken aan het geleverde, welke bij de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten aanwezig zijn, dient de opdrachtgever voorafgaand aan medeneming buiten de winkelvestigingen van Paagman respectievelijk indien aflevering op een ander adres werd overeengekomen op de afleverbon, factuur en/of het vervoersdocument te vermelden. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
8.2 Onverminderd het bepaalde in onderhavig artikel, alsmede artikel 11 kunnen reclames slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening bij Paagman binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen c.q na het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden. Bij gebreke daarvan is Paagman niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek. Het in behandeling nemen van een reclame laat de betalingsverplichting onverlet.

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
9.2 Alle betalingen dienen zonder aftrek, korting, verrekening of (gedeeltelijke) opschorting uit welke hoofde dan ook te geschieden ten kantore van Paagman, of door overmaking op een, op de factuur vermeld, bankrekeningnummer van Paagman. Opdrachtgever verleent Paagman toestemming om alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden behorende bij de door opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verkozen betaalwijze.
9.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn komen – zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist – alle daadwerkelijke gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand (advocaatkosten daaronder begrepen), voor rekening van de opdrachtgever. Voorts is opdrachtgever bij overschrijding van een betalingstermijn, 1,5% rente per maand over het factuurbedrag verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur.
9.4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen, te beginnen met de langst openstaande, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat betalingen anderszins betrokken zouden moeten worden.
9.5 Paagman behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, een betalingsgarantie dan wel contante betaling bij levering of een nadere zekerheid te verlangen, indien zij dit nodig of wenselijk acht.
9.6 Indien opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst aangeeft gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot Betaling na Ontvangst en Paagman deze betalingswijze accepteert, dan treden voor betaling de Consumenten Voorwaarden van MultiFactor in plaats van de bepalingen 9.1 tot en met 9.4. De bepalingen uit lid 9.5 blijven onverminderd van kracht.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Paagman totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan Paagman toekomende, niets uitgezonderd. Alle geleverde zaken waarvoor een vergoeding voor beperkte gebruiksduur is overeengekomen blijven te allen tijde eigendom van Paagman.
10.2 Heeft Paagman een vordering uit meer dan één overeenkomst c.q. leverantie met opdrachtgever, dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat Paagman haar rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen, totdat door opdrachtgever aan alle verplichtingen ten volle is voldaan.
10.3 Paagman  is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de vorige leden haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Paagman om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op opdrachtgever te verhalen. 

Artikel 11 Garantie

11.1 De door Paagman geleverde zaken zijn van deugdelijke kwaliteit en voldoen aan de redelijke eisen die aan de zaken gesteld kunnen worden. 
11.2 Mochten zich niettemin gebreken voordoen in door of via Paagman geleverde goederen als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal Paagman, deze gebreken naar vermogen herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde materialen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang de voor het betrokken goed bij Paagman of de betreffende leverancier/producent geldende gebruikelijke garantievoorwaarden.
11.3 Indien het beroep op garantie niet terecht is gebleken, zullen alle door Paagman  gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
11.4 Paagman verstrekt op de door haar geleverde zaken, niet zijnde verbruiks- of consumptiegoederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gedurende een periode van zes maanden na levering, garantie, tenzij de garantieperiode van de betreffende leverancier/producent een langere periode omvat.
11.5 Tot enigerlei verdere verplichtingen, zoals schadevergoeding, zal Paagman nimmer gehouden zijn.
11.6 Goederen of onderdelen daarvan, die in gevolge een reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van Paagman.
11.7 Paagman kan als voorwaarde stellen, dat het voor garantie in aanmerking komende goed franco aan haar of een door haar opgegeven adres wordt gezonden, of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt verstrekt. Indien Paagman genoodzaakt is het goed bij de opdrachtgever op te halen, of de goede werking/staat aldaar te beoordelen, zullen voorrijkosten, plus eventuele vervoer- en administratiekosten door Paagman in rekening kunnen worden gebracht.
11.8 De garantieverplichting door Paagman vervalt, indien opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde heeft verricht of laten verrichten, indien het geleverde ondeskundig is gebruikt of onderhouden, indien het wordt gebruikt voor andere dan normale doeleinden, of indien het door van buiten komende oorzaken - buiten verantwoordelijkheid van Paagman - onbruikbaar is geworden.
11.9 Het beroep door opdrachtgever op garantiebepalingen laat de betalingsverplichting onverlet.

Artikel 12 Retourname en bedenktijd
12.1 Opdrachtgever is gerechtigd producten te retourneren aan Paagman waarbij Paagman het aankoopbedrag van die producten restitueert met inachtname van hetgeen is bepaald in dit artikel sub 4 en bovendien onder de onderstaande voorwaarden:
Het verzoek tot terugname wordt binnen de bedenktijd van 14 dagen na aankoop gedaan, waarbij het originele aankoopbewijs wordt overgelegd.
• Het product is bij Paagman gekocht en behoort niet tot een speciale aanbieding of verkoopactie.
• Het product is geen tijdschrift, krant, cadeaubon, Paagman CadeauCard, telefoonkaart, toegangskaart voor een evenement of een product van het Kicking Horse Café of enige andere horeca-afdeling van Paagman.
• Het product is niet gebruikt en de verpakking is onbeschadigd.
• Het product is, indien het een audio-CD, videoband, CD-rom, audiocassette, DVD of andersoortige software betreft, door Paagman  verzegeld en de verzegelde verpakking is ongeopend.
• Elektronisch geleverde producten zijn altijd uitgezonderd van retourname of annulering.
12.2 Eventuele verzendkosten worden niet gerestitueerd. Retourzending van producten geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
12.3 Opdrachtgever kan een verzoek tot terugname doen bij: Paagman B.V. t.a.v. Klantenservice, Frederik Hendriklaan 217, 2582 CB Den Haag, dan wel aan het adres dat door Paagman in haar publicaties wordt bekendgemaakt.
12.4 Indien in de oorspronkelijke overeenkomst tussen Paagman en opdrachtgever tot levering van het product of de dienst het recht op retourname en/of de bedenktijd werd beperkt of uitgesloten, dan prevaleren de bepalingen uit die oorspronkelijke overeenkomst boven de voorwaarden in dit artikel.

Artikel 13 Verhuur

13.1 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de overeenkomsten waarbij voor geleverde producten een beperkte gebruiksduur wordt overeengekomen, waaronder (maar niet beperkt tot) verhuur van producten.
13.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct gebruik en een correcte behandeling van geleverde producten met een overeengekomen beperkte gebruiksduur en dient de betreffende producten na afloop van de overeengekomen periode tijdig en onbeschadigd aan Paagman te retourneren.
13.3 Opdrachtgever heeft de verplichting om bij levering door Paagman terstond te onderzoeken of de producten aan de specificaties, behorende bij de overeenkomst voor het gebruik van die producten voor een beperkte gebruiksduur, beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient opdrachtgever Paagman  hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien opdrachtgever niet onmiddellijk heeft gereageerd, wordt opdrachtgever geacht de levering goed te keuren en te aanvaarden.
13.4 Indien opdrachtgever een gebrek constateert aan geleverde producten met een overeengekomen beperkte gebruiksduur en Paagman hiervan op de hoogte stelt, is Paagman niet verplicht een vervangend product te leveren. Paagman kan in een dergelijk geval, indien het normale gebruik van het product voor de overeengekomen gebruiksduur niet in het geding is, het gebrek registreren en bewijs hiervan aan opdrachtgever overleggen. In zo'n geval zal Paagman opdrachtgever ten aanzien van het geregistreerde gebrek vrijwaren en zullen na afloop van de overeengekomen gebruiksduur herstel- of vervangingskosten ten gevolge van het betreffende gebrek niet bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
13.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan producten, waarvoor een beperkte gebruiksduur is overeengekomen, op welke wijze dan ook te bewerken. In ieder geval is het opdrachtgever niet toegestaan om: die betreffende producten te beschrijven of te markeren - noch aan zichtbare buitenzijde, noch op enige andere plek -; producten te voorzien van niet zonder beschadiging verwijderbare beschermmaterialen waaronder ingeval van boeken lijmkaft; delen aan het product te onttrekken waaronder ingeval van boeken bladzijden; noch die producten op enigerlei wijze te beschadigen waaronder uitdrukkelijk begrepen elke vorm van waterschade.
13.6 Opdrachtgever dient de producten waarvoor een beperkte gebruiksduur werd overeengekomen zonder nadere verzoek van Paagman tijdig te retoureren. Indien niet anders wordt overeengekomen zal als tijdige termijn gelden een periode van uiterlijk twee weken na afloop van de werkelijke gebruiksperiode.
13.7 Indien producten niet, niet tijdig of beschadigd worden geretourneerd, is opdrachtgever aan Paagman een schadevergoeding verschuldigd. Paagman stelt de hoogte van de schadevergoeding vast.
13.8 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zal Paagman aan opdrachtgever bij het totstandkomen van de overeenkomst tot levering van producten waarvoor een beperkte gebruiksduur wordt overeengekomen, een borgbedrag in rekening brengen. Het borgbedrag wordt door Paagman vastgesteld, is door opdrachtgever bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door Paagman in de overeenkomst gespecificeerd. Bij retournering van producten door opdrachtgever aan het einde van de gebruiksduur zal Paagman opdrachtgever het betaalde borgbedrag restitueren onder verrekening van de schadevergoeding zoals bepaald in dit artikel sub 7.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Paagman is niet aansprakelijk voor enige door opdrachtgever geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Deze uitsluiting geldt, behoudens eventuele wettelijke beperkingen daarop, in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het door opdrachtgever nuttigen van door Paagman bereidde of geserveerde consumptiegoederen
14.2 Paagman is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan opdrachtgever of wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Paagman houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Paagman staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Paagman.
14.3 Indien Paagman goederen in ontvangst neemt of indien  goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Paagman daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Paagman nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen, op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij Paagman opzettelijk deze schade heeft toegebracht of schade het gevolg is van grove schuld van Paagman.
14.4 De opdrachtgever dient Paagman schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen schadeclaims, welke, in of buiten rechte, door derden ter zake van de uitvoering van de met Paagman gesloten overeenkomst, tegen Paagman zullen worden ingesteld.
14.5 Indien en voorzover er op Paagman enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever zou rusten dan is deze aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt zijn tot de volgende bedragen:
voor schade voortvloeiende uit enige overeenkomst €1.000.000,- of de prijs van de met Paagman overeengekomen levering en/of dienstverlening, welke prijs voor duurovereenkomsten wordt geacht gelijk te zijn aan de verkoopprijs van de leveringen/dienstverlening van de aan de aansprakelijkheidsstelling voorafgaande drie maanden. De aansprakelijkheid van Paagman is in elk geval tot het laagste van deze twee bedragen beperkt. de aansprakelijkheid van Paagman voor alle overige schade is beperkt tot €1.000.000,-.
14.6 Schadeclaims dienen binnen 6 maanden na het ontstaan van de schade aan Paagman schriftelijk te zijn gemeld.

Artikel 15 Intellectueel en industrieel eigendomsrecht

15.1 Opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Paagman geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Opdrachtgever wordt in voorkomende gevallen alleen het niet-exclusieve gebruiksrecht verleend; eigendomsrechten worden nimmer door of namens Paagman overgedragen.
15.2 Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten berusten bij Paagman of een door Paagman betrokken partij.
15.3 Opdrachtgever zal de geleverde producten niet in gebruik nemen, kopiëren, aanpassen of er enige actie op ondernemen (waaronder begrepen decompilatie en deassemblage) op een wijze die in strijd is met of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten.
15.4 Paagman garandeert niet dat geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 16 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
16.1 Paagman verbindt zich maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens van vertrouwelijke aard waarvan Paagman resp. haar medewerkers resp. derden waarvan Paagman zich bedient bij de uitvoering van de opdracht, ter beschikking worden gesteld. Documentatie en gegevens, door opdrachtgever aan Paagman ter beschikking gesteld, zullen door Paagman op het eerste verzoek van de opdrachtgever worden geretourneerd.
16.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om, anders dan na schriftelijke toestemming van Paagman, tijdens of binnen een jaar na afloop van levering van goederen en/of uitvoering van diensten door Paagman, medewerkers van Paagman in dienst te nemen of met hen over indiensttreding te onderhandelen, zulks ongeacht of deze medewerkers in dienst zijn van Paagman of op basis van contract of subcontractorship voor Paagman werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 17 Dienstverlening
17.1 Paagman zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
17.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaats vinden, kan Paagman de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
17.3 Paagman zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten het tijdstip van voltooiing der dienstverlening zal worden beïnvloed.
17.4 Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Paagman  opdrachtgever tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

Artikel 18 Overmacht
18.1 Paagman heeft ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dan Paagman gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
18.2 Onder overmacht wordt verstaan staking, uitsluiting, brand, oproer en openbare onrust en voorts iedere tekortkoming die niet aan Paagman kan worden toegerekend omdat die tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 19 Ontbinding
19.1 Paagman heeft het recht iedere overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd alle andere haar wettelijk toekomende rechten, in het geval van:
• Voorlopige surseance van betaling van de opdrachtgever of een gerechtelijke aanvraag daartoe;
• Faillissement van de opdrachtgever of een gerechtelijke aanvraag daartoe;
• Aangaan of aanbieden van een onderhands akkoord met c.q. aan schuldeisers door de opdrachtgever;
• Conservatoir of executoriaal beslag, gelegd op enige aan de opdrachtgever toebehorende roerende en/of onroerende goederen en/of geldvorderingen;
• Krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam worden van de opdrachtgever;
• Het niet nakomen van de opdrachtgever van haar verplichtingen, daaronder mede begrepen het verrichten van betalingen jegens Paagman.
19.2 Na beëindiging van de overeenkomst met opdrachtgever als bedoeld in dit artikel sub 1, zijn partijen niet meer verplicht de overeenkomst na te komen, met dien verstande dat door opdrachtgever de betalingsverplichting met betrekking tot reeds door Paagman geleverde zaken (goederen en diensten), verrichte werkzaamheden of andere verplichtingen waaraan door Paagman reeds is voldaan, alsmede de door de ontbinding veroorzaakte schade, waaronder begrepen de gederfde winst, wel dient te worden voldaan.


II Privacyreglement
Artikel 20 Gebruik persoonsgegevens
20.1 Paagman gebruikt gegevens van opdrachtgever om bestellingen af te handelen en om opdrachtgever desgewenst te informeren over voor hem relevante producten en diensten van Paagman.
20.2 Paagman respecteert de privacy van al haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door deze bezoekers aan Paagman wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
20.3 Uitsluitend de gegevens, die van belang zijn bij een tijdig en correct verloop van de uitvoering van de overeenkomst worden aan derden doorgegeven. Gegevens worden nimmer verkocht aan derden. Paagman zal uw gegevens nimmer doelbewust aan derden, niet betrokken bij uitvoering van de overeenkomst, verstrekken, tenzij hier om justitiële redenen aanleiding voor is.
20.4 Slechts die persoonsgegevens worden verwerkt, die rechtmatig verkregen zijn.
20.5 Paagman slaat gegevens van opdrachtgever op in een klantenbestand. Dit bestand geeft inzicht in welke producten aan wie worden geleverd; dit bestand is van belang voor uitvoering van de overeenkomst alsook voor de financiële administratie van Paagman.
20.6 Opdrachtgever kan zijn gegevens op elk moment inzien of een verzoek tot wijziging indienen. Paagman zal aan elk verzoek, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, tot wijziging gehoor geven.
20.7 Paagman zal gegevens van opdrachtgever nimmer gebruiken voor reclamedoeleinden in welke vorm dan ook, behoudens door Paagman te verzenden informatie over haar producten, diensten en nieuwsbrieven.
20.8 Opdrachtgever kan kenbaar maken dat opdrachtgever niet wenst dat zijn gegevens worden gebruikt om te informeren over producten, diensten en nieuwsbrieven van Paagman; onder meer door het versturen van ofwel een brief naar Paagman B.V. t.a.v. Klantenservice, Frederik Hendriklaan 217, 2582 CB Den Haag, ofwel een e-mail naar [email protected].

Artikel 21 Veiligheid
21.1 Bij het bestellen bij Paagman zijn gegevens van opdrachtgever veilig. Terzake overeenkomsten via de webwinkel van Paagman wordt er gebruik gemaakt van moderne technieken om hackers e.d. buiten de deur te houden. Daarnaast zorgt Paagman voor een regelmatige update van de beveiligingssoftware.
21.2 Van personen die de winkelvestigingen van Paagman bezoeken worden persoonsgegevens geregistreerd door middel van videocamera’s. Dit registratiesysteem wordt gebruikt teneinde de veiligheid van de medewerkers en de bezoekers van Paagman te beschermen en teneinde de zaken, die zich in de winkel van Paagman bevinden, te bewaken.
21.3 Paagman draagt er zorg voor dat persoonsgegevens, die verkregen zijn door middel van het registratiesysteem, beveiligd zijn tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
21.4 Indien derden toch beslag weten te leggen op de persoonsgegevens, is Paagman daarvoor nimmer aansprakelijk.
21.5 De onder dit artikel sub 2 genoemde persoonsgegevens worden gedurende een periode van maximaal 7 dagen bewaard.


III Slotbepalingen
Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1 Op alle door Paagman gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
22.2  Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, voorzover de wet zulks toelaat, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij Paagman er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever.

Artikel 23 Slotbepalingen
23.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden en/of het privacy reglement nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Paagman en opdrachtgever zullen ter vervanging een of meer nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
23.2 Wanneer door Paagman gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Paagman deze voorwaarden soepel toepast.

De vestigingen van Velvet in Paagman zijn geen onderdeel van Paagman of Paagman Centrum en hanteren afwijkende voorwaarden voor retourname.

© Paagman, versie november 2014

Even geduld AUB ...
Laden even geduld aub ...