FRED (Den Haag): Open tot 20:00 uur
CENTRUM (Den Haag): Online 24/7 geopend
DELFT: Online 24/7 geopend
MALL: Open tot 18:00 uur
Agenda
Archief
Coronavirus

Coronavirus lockdown FAQ

Coronavirus lockdown FAQ
Den Haag, 12 januari 2021

ENGLISH BELOW

Onze winkels zijn op last van de overheid gesloten tot 9 februari 2021 voor winkelbezoek. Ook het afhalen van bestellingen is helaas niet mogelijk. Lokale bestellingen bezorgen wij met onze eigen bezorgdienst. Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over bestellen bij Paagman tijdens de harde lockdown.

Heeft u nog een afhaalbestelling in een van onze winkels staan?
Onze winkels zijn gesloten. Paagman is 7 dagen per week bereikbaar tijdens onze openingstijden: van 08:00 - 20:00 uur op doordeweekse dagen, van 08:00 - 18:00 uur op zaterdag en van 12:00 - 17:00 uur op zondag. Klanten die afhaalbestellingen hebben klaarstaan in onze winkels zullen we benaderen om de bestelling alsnog te bezorgen. We sturen u dan een betaallink per e-mail waarna we de bestelling zullen afleveren. Indien u reeds heeft betaald, krijgt u spoedig bericht met een aankondiging van levering. Lokale bestellingen bezorgen wij met onze eigen bezorgdienst.

Hoe wordt mijn pakket bezorgd?
Woont u in Den Haag, Delft, Leidschendam, Voorburg, Rijswijk of Wassenaar? Dan zullen wij uw bestelling met onze eigen bezorgdienst leveren, zo heeft u geen last van de overlopende bezorgdiensten. Wij streven ernaar uw bestelling binnen 24 uur te leveren. Bent u niet thuis op het bezorgmoment? Dan proberen wij uw pakket bij de buren af te leveren. Is dat niet gelukt? Neem dan contact met ons op via info@paagman.nl o.v.v. leveringsnummer of telefonisch via 088 338 38 38. Buiten de regio versturen wij bestellingen met de bekende, landelijke bezorgdiensten.

Wanneer vinden leveringen door de reguliere bezorgdiensten plaats?
Alle professionele bezorgdiensten in Nederland hebben momenteel een achterstand. De inschatting is dat deze achterstand ca. 1-2 weken is. De vervoersdiensten zijn momenteel bezig om alle opgelopen achterstanden in te halen.

Heeft de avondklok invloed op mijn bestelling?
In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. De invoering van de avondklok heeft geen gevolgen voor de bezorging van uw bestelling.  We verwerken en bezorgen uw pakketten zoals u gewend bent.

Hoe weet ik of mijn bestelling verstuurd is en wanneer deze wordt geleverd?
Op het moment dat wij uw bestelling verzendklaar hebben gemaakt, ontvangt u een e-mail van Paagman met daarin het bericht dat de bestelling verstuurd is. Indien de bezorging wordt uitgevoerd door de reguliere bezorgdiensten, dan verstrekken we in dit bericht tevens een link waarmee de bestelling gevolgd kan worden (track & trace code). Indien uw pakket in de regio door onszelf bezorgd zal worden, ontvangt u direct als uw bestelling wordt ingepland op een route een bericht per e-mail met een tijdvak wanneer deze verwacht wordt te worden geleverd.

Ik wil mijn bestelling retourneren, hoe kan ik dat doen?
U kunt vanaf 20 januari – als de winkel weer open is – uw aankoop teruggeven in een van onze winkels en ontvangt dan desgewenst het aankoopbedrag terug. Speciaal hiervoor hebben we de teruggavetermijn verlengd van 30 (of 60) dagen naar 100 dagen vanaf het moment van aankoop. Kijk voor andere mogelijkheden hier.

Ik woon niet in de regio, hoe kan ik mijn bestelling dan retourneren?
Bent u niet in de gelegenheid om uw aankoop na de lockdown in een van onze vestigingen te retourneren? U kunt uw aankoop terugsturen per post naar Paagman: afdeling Retouren, Frederik Hendriklaan 217, 2582 CB Den Haag. Wij verzoeken u vriendelijk hierbij een schrijven toe te voegen met daarop het ordernummer en de klantgegevens. Dit bevordert de retour inname. Zodra een retourzending is verwerkt, ontvangt u hiervan een e-mail met bevestiging.

Hoe lang duurt het voordat een retourzending is verwerkt en ik mijn geld terugkrijg?
Wanneer u uw retour per post terugstuurt, kan het 1-2 weken duren totdat dit pakket aankomt bij Paagman. De verwerking bij Paagman duurt vervolgens 1-2 dagen. Zodra de retourname is verwerkt, ontvangt u een bevestiging per e-mail en wordt de restitutie zo spoedig mogelijk in orde gemaakt. Ook de terugstorting kost tijd, waardoor de totale verwerking tot wel 3 weken in beslag nemen. Heeft u tijdens de lockdown artikelen besteld die u graag wilt retourneren en woont u in de regio? Breng uw aankoop dan terug in een van onze vestigingen zodra de winkels weer open zijn.

Een deel van mijn bestelling ontbreekt. Wat moet ik doen?
Het is mogelijk dat een deel nog in bestelling staat en we dit nog zo spoedig mogelijk zullen leveren. Veel bestellingen worden momenteel in delen geleverd omwille van de snelheid. Vanwege de lockdown ondervinden wij ook vertragingen bij onze leveranciers, hierdoor kan het komen dat sommige artikelen een langere levertijd hebben.

Ik heb via een extern verkoopkanaal bij Paagman besteld en heb een vraag. Wat nu?
Vragen over een bestelling die u via een externe partij heeft besteld en door Paagman geleverd zal worden, kunt u stellen via het account van deze desbetreffende partij. Via deze weg kunt u ook een retourslabel downloaden indien u geleverde artikelen wilt terugsturen.

ENGLISH VERSION
Our stores are closed by order of the government until February 9, 2021 for store visits. Unfortunately it is not possible to collect pickup orders. We deliver local orders with our own delivery service. On this page you will find frequently asked questions about ordering from Paagman during the hard lockdown.

Do you have a pickup order waiting in one of our shops?
Paagman can be reached 7 days a week during our opening hours: from 08:00 - 20:00 on weekdays, from 08:00 - 18:00 on Saturdays and from 12:00 - 17:00 on Sundays. Customers who have pickup orders waiting in our shops will be contacted in the next few days in order to deliver their order. We will send you a payment link by e-mail after which we will deliver the order. We deliver local orders through our own delivery service.

How will my parcel be delivered?
Do you live in The Hague, Delft, Leidschendam, Voorburg, Rijswijk or Wassenaar? In that case we will deliver your order with our own delivery service, this way you should not be inconvenienced by the overflow at the regular delivery services. We aim to deliver your order within 24 hours. Are you not at home at the time of delivery? In case you are not at home we will try to deliver your parcel to your neighbours. Was that not successful? In that case please contact us via info@paagman.nl with order reference number or by phone on 088 338 38 38. Outside these regions we ship orders with the known national delivery services.

When do the regular delivery services deliver?
All professional delivery services in the Netherlands are currently behind schedule. It is estimated that this backlog is approximately 1-2 weeks. The transport services are currently in the process of catching up all the backlogs that have accumulated.

Will the night-time curfew affect my order?
On Saturday 23 January a night-time curfew will come into force throughout the Netherlands. The introduction of the night-time curfew will not affect the delivery of your order. We will process and deliver your packages as usual.

How do I know if my order has been sent and when it will be delivered?
As soon as we have made your order ready for dispatch, you will receive an e-mail from Paagman stating that the order has been dispatched. If the delivery is carried out by the regular delivery services, we will also provide a link with which the order can be tracked (track & trace code). If your parcel is to be delivered by us locally, you will receive a message by e-mail immediately after your order is scheduled on a route. This includes a time frame for expected delivery.

I want to return my order, how can I do that?
From 20 January onwards - when our shops open again - you can return your purchase to one of our shops and receive a refund if you wish. Especially for this purpose, we have extended the return period from 30 (or 60) days to 100 days from the time of purchase. Look for other possibilities here.

I do not live in the region, how can I return my order?
Are you unable to return your purchase in one of our shops after the lockdown? You can return your purchase by post to Paagman: Afdeling Retouren, Frederik Hendriklaan 217, 2582 CB The Hague. We kindly ask you to add your reference number and customer details. This is necessary to facilitate the return process. As soon as a return has been processed, you will receive a confirmation e-mail.

How long does it take before a return is processed and I get my money back?
If you return your purchase by post, it may take 1-2 weeks for this package to arrive at Paagman. Processing at Paagman may take 1-2 days. Once the return has been processed, you will receive a confirmation email and the refund will be processed as soon as possible. The refund also takes time, which means that the total processing can take up to 3 weeks. Did you order items during the lockdown that you would like to return and do you live in the region? Please return your purchase to one of our stores as soon as the shops are open again.

Part of my order is missing. What should I do?
It is possible that part of your order is still in backorder and we will deliver it as soon as possible. Many orders are currently delivered in parts for the sake of speed. Because of the lockdown we also experience delays at our suppliers, because of this it is possible that some items have a longer delivery time.

I have placed an order with Paagman via an external sales channel (like Bol.com) and have a question. What to do now?
Questions about orders that are placed trough an external party and that will be carried by Paagman, can be directed trough the account of that party. There you can also download a return label if you wish to return delivered items.

Lees meer Lees minder
Agenda
Archief
Even geduld AUB ...
Laden even geduld aub ...