FRED (Den Haag): Open tot 21:00 uur
CENTRUM (Den Haag): Open tot 18:00 uur
DELFT: Open tot 18:00 uur
MALL: Open tot 20:00 uur
GOUDA: Open tot 18:00 uur

Paagman B.V. | Paagman Centrum B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden voor het bestellen van goederen

Op alle opdrachten voor het leveren van goeden zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden voor het Bestellen van Goederen van toepassing tezamen met eventuele toegevoegde annexes. Afwijkingen ten opzichte van deze Algemene Inkoopvoorwaarden van het Bestellen van Goederen zijn uitsluitend geldig en van toepassing mits en indien schriftelijk door partijen is overeengekomen.

1. Definities.
In deze ‘Algemene Inkoopvoorwaarden voor het bestellen van Goederen’ (hierna te noemen Inkoopvoorwaarden) gelden de volgende definities voor de interpretatie van overeenkomsten: ‘Paagman’ is Paagman B.V. en/of Paagman Centrum B.V., vertegenwoordigd door een van haar statutaire directeuren of door een door haar geautoriseerde vertegenwoordiger. ‘Leverancier’ betekent de leverancier van goeden en/of diensten zoals in een opdracht tot levering van goeden en/of diensten is vermeld. ‘Opdracht’ betekent de overeenkomst tot levering van goeden en/of diensten door Leverancier aan of ten behoeve van Paagman waarbij deze Inkoopvoorwaarden onderdeel uitmaken van de Opdracht.

2. Opdrachten.
Opdrachten kunnen uitsluitend schriftelijk tot stand komen. Een opdracht zal beschouwd worden als bindend voor Paagman en Leverancier vanaf de dag waarop deze door Leverancier is geaccepteerd. Een verzoek tot levering door Paagman zal alleen dan beschouwd worden als een opdracht indien Leverancier binnen 2 werkdagen na de datum vermeld op het schriftelijke verzoek van Paagman tot het leveren van goeden bevestigd heeft aan Paagman de gevraagde goederen te zullen gaan leveren. Indien Paagman niet binnen genoemde 2 dagen een bevestiging van Leverancier heeft ontvangen dan leidt dit automatische tot een situatie dat een Opdracht niet tot stand is gekomen met wederzijdse goedkeuring van Paagman en Leverancier.

3. Leveringen.
Tenzij door Paagman schriftelijk een ander adres voor levering van goederen is opgegeven zal Leverancier de goederen leveren en Paagman zal de goederen accepteren op het adres van het magazijn van Paagman te weten Frederik Hendriklaan 217, 2582 CB Den Haag, Nederland. Goederen dienen tussen 08:00 en 14:00 uur geleverd te worden op maandag tot en met vrijdag, tenzij vooraf schriftelijk anders overeen gekomen. Op feestdagen worden leveringen niet geaccepteerd. Goederen zullen geleverd worden met duidelijke en gespecificeerde documenten zoals vrachtbrieven en paklijsten of facturen. Op alle documenten welke betrekking hebben op een opdracht zal bij elk product, op regelniveau, door Paagman bij opdracht verstrekte ordernummers vermeld zijn. Documenten betreffende leveranties en waarbij door Paagman verstrekte ordernummers niet vermeld zijn, behoudt Paagman zich het recht voor deze niet in behandeling te nemen. Wanneer de opdracht bestaat uit verschillende goederen dan zullen de verschillende goederen zodanig zijn gemerkt dat identificatie op een eenvoudige manier uitgevoerd kan worden. Indien goederen in onderdelen of gedemonteerd worden geleverd dan zullen deze goederen worden geleverd tezamen met montagematerialen alsmede duidelijke schriftelijke instructies en handleidingen teneinde de goederen op eenvoudige wijze te kunnen monteren, installeren en gebruiksklaar te kunnen maken. Handleidingen montage- en installatievoorschriften alsmede veiligheidsinstructies zullen in de Nederlandse of Engelse taal gesteld zijn. Transport van goederen vindt tot het moment waarop Paagman een ontvangstbewijs verstrekt plaats voor rekening en risico van Leverancier. Levering van goederen door Leveranciers zonder dat hier een schriftelijke Opdracht door Paagman aan ten grondslag ligt, zullen niet als zodanig worden beschouwd, levering van deze goederen zal niet worden geaccepteerd en bijbehorende facturen zullen niet worden voldaan. Bestellingen die in opdracht van Paagman door Leverancier rechtstreeks worden afgeleverd bij een eindafnemer:
a) dienen door Leverancier te worden voorzien van een duidelijke en herkenbare aanduiding dat het hier een levering van een bestelling bij Paagman betreft (bijvoorbeeld door het afdrukken van logo en bedrijfsnaam van Paagman op de begeleidende pakbon),
b) Leverancier onthoudt zich bij deze leveringen van vermelding van vertrouwelijke handelsinformatie die betrekking heeft op de relatie tussen Leverancier van Paagman, waaronder inkoop- en verkoopprijzen,
c) Leverancier verstrekt aan Paagman voorafgaand aan aflevering alle relevante leveringsinformatie, zoals kopie digitale pakbon en informatie waarmee de aflevering van de bestelling kan worden gevolg (track & trace-informatie),
d) Leverancier zal op geen enkele wijze de informatie omtrent de bestelling (waaronder naam- en adresgegevens van de klant, alsmede informatie met betrekking tot de transactie) gedurende langere tijd (meer dan 90 dagen) opslaan en voor andere doeleinden gebruiken dan ten uitvoer van de bestelling, zoals geplaatst door Paagman.

4. Betalingen.
Betalingen zullen door Paagman worden verricht binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de bijbehorende facturen mits en indien tevens voldaan is aan de overige condities zoals in deze voorwaarden zijn vermeld.

5. Prijzen.
Prijzen van goederen zoals vermeld op de inkooporder zijn bindend en zijn in Euro’s en exclusief BTW. Prijzen zijn inclusief kosten van vervoer en verzending, verpakkingsmaterialen en eventuele overige kosten zoals maar niet beperkt tot kosten van transport- of douane-documenten, handboeken en kosten van auteurs- of beeld-rechten.

6. Verpakkingen.
Goederen worden geleverd in originele en onbeschadigde verpakkingen welke voldoende bescherming bieden teneinde schade aan goederen te voorkomen. Indien goederen geleverd worden in of met zogenaamde ‘retour-verpakkingsmaterialen’ dan zal leverancier direct na levering deze verpakkingsmaterialen retour nemen. Verpakkingsmaterialen welke bij levering niet terstond door Leverancier retour worden genomen zullen door Paagman worden vernietigd. Paagman is gerechtigd de kosten van het afvoeren en vernietigen van verpakkingsmaterialen in minderen te brengen op door Paagman te betalen prijzen

7. Garanties.
Leverancier garandeert dat:
a) zij de goederen zoals vermeld in genomen opdracht zal leveren in de kwantiteiten en volgende de kwaliteiten en volgens de omschrijvingen vermeld in de inkoopopdracht,
b) zij goederen zal leveren die nieuw zijn en vrij zijn van gebreken,
c) tenzij een andere periode is vermeld goederen worden gegarandeerd voor gebruik van minimaal een jaar zonder dat defecten, mankementen of gebreken zich voor zullen doen en dat mochten zich binnen een periode van een jaar mankementen of gebreken zich voordoen Leverancier op eerste verzoek van Paagman en voor rekening van Leverancier de goederen zal repareren, omruilen voor nieuw of retour zal nemen en zal crediteren voor het aankoopbedrag, zulks naar keuze van Paagman, waarbij Leverancier de kosten van retourzending en verpakking welke door Paagman dienen te worden gemaakt aan Paagman zal vergoeden,
d) goederen door Paagman mogen worden verkocht en/of verhuurd aan derden zonder dat Paagman hiervoor enigerlei vorm van betalingen verschuldigd zal zijn aan derden inzake rechten, beeldmerken, enzovoort,
e) Paagman namen, afbeeldingen en beeltenissen van genoemde goederen mag gebruiken ter ondersteuning van de verkoop, waaronder maar niet beperkt tot haar winkels en via haar website en om haar handelsactiviteiten te promoten op een door Paagman te bepalen wijze,
f) Paagman de genoemde goederen op de door haar gewenste wijze mag aanbieden en verkopen, waaronder maar niet beperkt tot haar winkels en via haar website aan afnemers in zowel geheel Nederland als daarbuiten,
g) Paagman zelf de verkoopprijzen van genoemde goederen mag vaststellen en het haar dus is toegestaan om binnen de kaders van de geldende wetgeving, af te wijken van de door de Leverancier gestelde advies verkoopprijzen. Het aanhouden van afwijkende verkoopprijzen ten opzichte van de door de Leverancier gestelde advies verkoopprijzen mag door Leverancier niet worden gebruikt om Paagman uit te sluiten van verdere levering van Goederen in de toekomst.

8. Annuleren van opdrachten.
Paagman heeft het recht om opdrachten te annuleren wanneer door Leverancier niet voor of op de inkoopopdracht vermelde leverdatum de bestelde goederen in de vermelde kwantiteiten zijn geleverd.

9. Correspondentie.
Alle correspondentie inzake opdrachten waaronder begrepen doch niet beperkt tot het verzenden van facturen zal geschieden aan Paagman ter attentie van ‘Afdeling Inkoop’ op haar adres Frederik Hendriklaan 217, 2582 CB Den Haag, Nederland, telefoon +31(0)88-3383838, telefax +31 (0)88 3383800, e-mail [email protected].

10. Nederlands Recht.
In een geval van een dispuut of verschil van mening tussen Paagman en Leverancier is Nederlands recht van toepassing. Indien Leverancier levert onder voorwaarden die geheel of ten dele strijdig zijn met deze voorwaarden dan zullen deze voorwaarden prevaleren door die onderdelen waarbij overeenkomsten strijdig met elkaar zijn.

© Paagman, versie januari 2017
 
Even geduld AUB ...
Laden even geduld aub ...