FRED (Den Haag): Open tot 21:00 uur
CENTRUM (Den Haag): Open tot 18:00 uur
DELFT: Open tot 18:00 uur
MALL: Open tot 20:00 uur
GOUDA: Open tot 18:00 uur

Retourneren en annuleren

Paagman B.V. neemt producten terug en restitueert u het aankoopbedrag wanneer aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

1.  Het verzoek tot terugname wordt binnen 30 dagen na aankoop gedaan, waarbij het originele aankoopbewijs wordt overgelegd. Voor aankopen die zijn geregistreerd met het Paagman Privilege programma geldt dat het verzoek binnen 60 dagen na aankoop moet worden gedaan.
2.  Het product is bij Paagman gekocht en behoort niet tot een speciale aanbieding of verkoopactie.
3.  Het betreffende product behoort tot het standaard assortiment van Paagman en is geen tijdschrift, krant, koffie, thee of andere drink- of etenswaren, cadeau- of waardebon, waardepapier, PostNL-product of –dienst, staatslot, ebook, tweedehands boek, Paagman CadeauCard of toegangskaart.
4.  Het product is niet gebruikt en de verpakking is onbeschadigd. Het product is als nieuw en bevindt zich in verkoopbare staat.
5.  Het product is, indien het een digitaal opslagmedium betreft zoals CD, DVD, USB-stick of indien het andersoortige software betreft, door Paagman verzegeld en de verzegelde verpakking is ongeopend.
6.  Het betreft geen elektronisch geleverd product (deze producten zijn altijd uitgezonderd van retourname).
7.  Er gelden geen afwijkende retourvoorwaarden die op het moment van uw aankoop expliciet zijn gecommuniceerd en met u zijn overeengekomen.
8.  Terugname van uw aankoop en restitutie van uw aankoopbedrag vindt plaats op dezelfde wijze als de manier waarop uw aankoop heeft plaatsgevonden, tenzij anderszins wordt overeengekomen met de klantenservice van Paagman. Uw verzoek tot terugname kunt u doen bij de klantenservice van Paagman.

Voor retourname gelden de algemene voorwaarden van Paagman.
Bovenstaande bepalingen zijn een verkorte weergave hiervan. Op verzoek verstrekt de klantenservice van Paagman u graag een exemplaar.

De muziekwinkel in Paagman is geen onderdeel van Paagman en hanteert afwijkende voorwaarden voor retourname.

Goederen teruggeven
We nemen uw aankoop op basis van bovenstaande voorwaarden terug op dezelfde wijze als waarop uw aankoop heeft plaatsgevonden. Heeft u iets in onze winkels gekocht? Dan kunt u het ook in onze winkels teruggeven. Onze winkels zijn zeven dagen per week geopend. Onze medewerkers zullen uw verzoek tot retourname direct beoordelen.

Goederen terugsturen per post
Stuurt u uw bestelling terug per post? Zorg dan dat uw aankoop in de originele en onbeschadigde verpakking en voorzien van een verzoek tot retournering naar onderstaand adres wordt verstuurd. U kunt – indien van toepassing – voor uw verzoek gebruik maken van het herroeppingsformulier dat bij uw orderbevestiging is bijgesloten. Maar u kunt uw verzoek ook doen per e-mail of brief. Sluit het verzoek wel altijd bij in de retourzending. Stuur uw producten terug naar:

Paagman
t.a.v. klantenservice
Frederik Hendriklaan 217
2582 CB  Den Haag

Zodra uw retourzending is verwerkt, ontvangt u hiervan bericht per e-mail. Paagman restitueert bij acceptatie van de retourname het aankoopbedrag inclusief de eventueel berekende verzendkosten voor de levering. De verzendkosten voor het terugsturen komen voor uw eigen rekening.

Retourname leveringen aan zakelijke afnemers
Bent u een zakelijke afnemer bij Paagman en heeft u leveringsafspraken met ons gemaakt? Dan gelden voor het retourneren van goederen afwijkende voorwaarden.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de volgende procedure:
Voor retournering van goederen die op uw adres afgeleverd zijn, kunt u contact opnemen met Paagman. Onze medewerkers zullen ervoor zorg dragen dat onze chauffeur de geleverde goederen bij u komt ophalen of dat u de goederen kosteloos kunt retourneren. U dient altijd het originele aankoopbewijs resp. de pakbon / afleveringsbon bij te sluiten. Geef daarbij duidelijk aan welke goederen u retourneert en geef bovendien de reden van retournering aan. Zonder opgaaf van reden kan uw verzoek tot retourname worden geweigerd. Wanneer u ervoor kiest om goederen buiten de voorwaarden of zonder reden te retourneren, is dit voor uw eigen rekening en risico. Uw betalingsverplichting komt niet te vervallen.

Wij verzoeken u in geval van twijfel of onduidelijkheid altijd vooraf contact met ons op te nemen.

Eventuele verzendkosten die zijn berekend voor het toezenden van uw bestelling worden bij retourname niet gerestitueerd, tenzij het een onjuiste of defecte levering door Paagman betreft en de foutieve of defecte levering niet kan worden vervangen door een correcte levering.

Probleem met het downloaden van een e-book
Indien u een probleem heeft met het downloaden van een e-book, dan verzoeken wij u deze klacht te melden via ons email adres [email protected].
Uw probleem wordt direct in behandeling genomen en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht met een oplossing.

Wijzigen of annuleren
Het is niet mogelijk uw bestelling online te wijzigen of annuleren.
Neem hiervoor contact op met Paagman.nl per telefoon, e-mail of door langs te komen. Onze medewerkers zullen u direct te woord staan en uw wijziging of annulering in behandeling nemen. Annuleren van elektronisch geleverde producten (zoals e-books) is niet mogelijk.Returns and cancellations
Paagman will take back products and refund the full purchase amount if the following conditions are met:

1. The request for return will be made within 30 days after the moment of purchase, with the original proof of purchase being submitted. For purchases registered with the Paagman Privilege program, the request must be made within 60 of purchase.
2. The product is purchased from Paagman and does not belong to a special offer or sales promotion.
3. The product in question is part of Paagman’s standard assortment and is not a magazine, newspaper, coffe, tea nor other drinks or food, giftcard or voucher, valuepaper, value document, PostNL product or service, lottery ticket, ebook, second-hand book, Paagman Gift Card or admission ticket.
4. The product has not been used and the packaging is undamaged.
The product is as new and is in salable condition.
5. The product is, i fit concerns a digital storage medium such as CD, DVD, USB stick or other oftware, sealed by Paagman and the sealed packaging is unopened.
6. It is not an electronically delivered product (these products are always excluded from return).
7. There are no different return conditions that at the time of your purchase have been explicitly communicated and agreed with you.
8. Return of your purchase and refund of your purchase amount takes place in the same way as your purchase has taken place, unless otherwise agreed with the customer service of Paagman.

You can request your return at Paagman’s customer service.

The general terms and conditions of Paagman apply to your return. The provisions above are a brief representation of this. Paagman’s customer service department will be happy to provide you with a copy upon request.

The music store in Paagman is not part of Paagman and uses different conditions for return.

Return goods
We will refund your purchase based on the above conditions in the same way as your purchase has taken place. Did you buy something in our stores? Then you can also return it to our stores. Our stores are open seven days a week. Our employees will immediately assess your request for return. Has your order been delivered to you? Then you can return the order to us by mail.

Return goods by mail
Do you return your order by mail? Make sure that your purchase is sent in the original and undamaged packaging and provided with a request for return to the address below. You can - if applicable - use the revocation form included with your order confirmation for your request. But you can also submit your request by e-mail or letter. Always include the request in the return shipment. Send your products back to:
Paagman
Attn. customer service
Frederik Hendriklaan 217
2582 CB  Den Haag

Once your return has been processed, you will receive a proof of return (by e-mail). Paagman will refund the purchase price, including any calculated shipping costs for the delivery, upon acceptance of the return. The shipping costs for returning are at your own expense.

Return of deliveries to business customers
Are you a business customer at Paagman and have you made delivery agreements with us? In that case, different conditions apply to the return of goods.

Unless explicitly agreed otherwise, the following procedure applies:
For return of goods delivered to your address, please contact Paagman. Our staff will ensure that our driver collects the delivered goods from you or that you can return the goods free of charge. You must always enclose the original proof of purchase or packing slip / delivery note. Clearly indicate which goods you return and also state the reason for the return. Without any reason, your request for return may be refused. If you choose to return goods outside of the conditions or without reason, this is for your own account and risk. Your payment obligation will not expire.

We ask you to always contact us in case of doubt or ambiguity.

Any shipping costs that are calculated for sending your order will not be refunded on return, unless it concerns an incorrect or defective delivery by Paagman and the faulty or defective delivery can not be replaced by a correct delivery.

Problem with downloading an e-book
If you have a problem with downloading an e-book, please report this complaint to [email protected].
Your problem will be dealt with immediately and you will receive a reply as soon as possible.

Change or cancellations
It is not possible to change or cancel your order online.
Please contact Paagman.nl by phone, e-mail or by visiting our stores. Our employees will speak directly to you and handle your change or cancellation. Canceling electronically delivered products (such as e-books) is not possible.

 

Even geduld AUB ...
Laden even geduld aub ...